Trauma Academy

Algemene voorwaarden

& Privacy Policy

17-01-2023

Algemene voorwaarden E-learning Trauma Academy

Op al onze overeenkomsten/ aankopen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1: Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/ aankopen tussen Trauma Academy en opdrachtgevers c.q. deelnemers aan de bijscholingen, trainingen, e-learnings of workshops (hierna ook te noemen ‘Bijscholingen/ e-learnings’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon of het bedrijf waarmee de Academy een overeenkomst sluit (een aankoop van een bijscholing en/of e-learning) met als doel het verzorgen van de bijscholingen/ e-learnings of daaraan gerelateerde activiteiten zoals trainingen, lezingen en masterclasses.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de bijscholing/e-learning deelneemt. In de meeste gevallen zal dat ook degene zijn met wie de overeenkomst wordt aangegaan.


Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. De overeenkomst voor deelname aan een bijscholingen/ e-learnings komt tot stand door middel van een aanmelding en betaling online, waarna de deelnemer (of opdrachtgever) een schriftelijke bevestiging via de mail krijgt toegestuurd.

2.2. Wijzigingen in het tot stand komen van de overeenkomsten zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Trauma Academy.


Artikel 3: Annulering bijscholingsdagen

3.1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht de aanmelding voor de bijscholing binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bevestigingsbrief per e-mail kosteloos te annuleren.

3.2 In het geval een deelnemer plotseling ziek wordt of om een andere reden de bijscholing niet kan volgen, dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om de bijscholing te volgen op de eerstvolgende datum.

3.3. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor de bijscholingsdag betaalt opdrachtgever/deelnemer de helft van de deelnamekosten. Wel is het mogelijk zich te laten vervangen door een vervangende deelnemer.

3.4. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de bijscholing, betaalt deelnemer of opdrachtgever de volledige bijscholingskosten van de gehele bijscholing. De deelnemer kan zich laten vervangen door een vervangende deelnemer.

3.5 Trauma Academy heeft het recht om, met opgave van redenen, de bijscholing, training of workshop te annuleren.

3.6 Trauma Academy heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een deelnemer te weigeren in het geval hij of zij naar oordeel van de opleiders (nog) niet in staat is, om welke redenen dan ook, aan de Bijscholing/training/workshop deel te nemen.

3.7 In het geval een deelnemer recht heeft op retournering van gelden wordt deze binnen 7 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst teruggestort op het bankrekeningnummer van de deelnemer of opdrachtgever.


Artikel 4: Betaling van de bijscholing en/ of e-learning(s)

4.1. Trauma Academy brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een iDeal-betaling online.

4.2 In het geval de deelnemer en opdrachtgever niet dezelfde persoon en zijn opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor deze betaling zorg te dragen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Trauma Academy spant zich in om de bijscholingen/ e-learning naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2 Wijzigingen in aanbod. Trauma Academy behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal, de lesstof en/ of de e-learnings

5.3. Trauma Academy is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de bijscholingsgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.4. Trauma Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.5. Trauma Academy is niet aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade welke hij/zij veroorzaakt aan de bezittingen van de deelnemers, de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt door Trauma Academy.

5.7. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.


Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door Trauma Academy, diens personeel en/of voor Trauma Academy werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Trauma Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.


Artikel 7: Deelname

7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de staf of therapeut van Trauma Academy voldoende te informeren over zijn/haar medische en/of psychiatrische achtergrond en huidige toestand, alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen daarin. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.


Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 Het gebruik van drugs, sterke drank of kalmerende middelen is niet toegestaan.

8.2 Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de bijscholing. Tijdens de bijscholing geldt de ‘Stop’-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cursist ‘Stop’ zegt.

8.3 De begeleiders zijn gemachtigd om een deelnemer, die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert, de toegang tot de bijscholing te ontzeggen. Dit na rijp beraad en overleg. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van opleidingsgelden.

8.4 Deelnemers zijn verplicht om tijdens het verblijf in de groep en cursuslocaties uiterste hygiëne in acht te nemen en de richtlijnen van de staf hierover na te volgen.

8.5 De afspraken die gemaakt zijn tijdens de bijscholing(en), zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.

8.6 Kopiëren van materiaal is verboden, tenzij in overleg toegestaan. Het is niet toegestaan om informatie te verspreiden via sociale media of anderszins.

8.7 Eventueel verstrekt studiemateriaal blijft eigendom van de deelnemer.

8.8 De opdrachtgever/deelnemer heeft bij de koop van de bijscholing/ e-learning kennisgenomen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Disclaimer

Trauma Academy geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website(s). De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Trauma Academy (en eventuele partners) worden gewijzigd.

Privacy Policy

Privacy policy voor Trauma Academy, eigenaar van traumacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl

  1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van traumaacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op traumaacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van traumaacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl kunt u ons benaderen via e-mail [email protected]

4. Monitoren gedrag bezoeker

traumaacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website link bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden is anoniem bij en dus niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

5. Gebruik van cookies

traumaacademy.nl & e-learning.traumaacademy.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Deze privacy policy is gegenereerd door privacypolicyvoorbeeld.nl